1. qq
  2. rr
  3. nn
  4. bb

HẾT TRẬN

Đang chơi với máy

Cấp độ: Mới chơi

Bỏ cuộc Đổi bên

Chơi một mình Chơi lại

Chia sẻ bàn cờ

Top