1. qq
  2. rr
  3. nn
  4. bb

HẾT TRẬN

Đang chơi một mình

Bỏ cuộc

Chơi với máy Chơi lại

Chia sẻ bàn cờ

Top